Leveringsvoorwaarden De Organizer Helpt

 

1. Algemeen

1.1. Degene die met De Organizer Helpt een overeenkomst voor coaching, diensten of organizing aangaat, wordt verder ‘opdrachtgever’ genoemd.

1.2. Indien de door De Organizer Helpt geleverde diensten of coaching geen betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, maar op in de offerte of aanbieding genoemde een of meerdere personen, dan vallen deze personen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

1.3. Voor zover van toepassing worden in deze leveringsvoorwaarden onder opdrachtgever ook de persoon of personen bedoeld waarop de diensten of coaching betrekking hebben.

1.4. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die De Organizer Helpt sluit met opdrachtgevers.

 

 

2. Kwaliteit

De Organizer Helpt verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen.

 

 

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van De Organizer Helpt zijn vrijblijvend.

3.2. Offertes en aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.3. De Organizer Helpt kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4. De Organizer Helpt is per 1 januari 2020 door de Belastingdienst vrijgesteld voor de BTW volgens de Kleine ondernemersregeling (KOR).

3.5. De in offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn inclusief reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.6. Indien de opdrachtgever na ontvangst van de offerte of aanbieding akkoord is met het aangebodene, laat deze De Organizer Helpt dit schriftelijk weten. 

3.7. Door akkoord te gaan met het aangebodene in de offerte of de aanbieding gaat opdrachtgever tevens akkoord met de beschrijving van het advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden. Hiermee is de overeenkomst tussen De Organizer Helpt en de opdrachtgever tot stand gekomen.

 

 

4. Privacy

De Organizer Helpt verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

 

 

5. Annulering van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van tevoren annuleert, brengt De Organizer Helpt geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is De Organizer Helpt gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

 

 

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor coaching of advies kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en De Organizer Helpt op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2. De Organizer Helpt heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4. De Organizer Helpt is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

 

 

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching De Organizer Helpt onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor hij zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht stelt De Organizer Helpt alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het De Organizer Helpt niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is De Organizer Helpt niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

 

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. De Organizer Helpt is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die, al dan niet in overleg met De Organizer Helpt, zijn genomen door de opdrachtgever of degene die onder diens verantwoordelijkheid valt. Te allen tijde is men zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij De Organizer Helpt heeft gemeld.

8.3. Elke aansprakelijkheid van De Organizer Helpt voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

9. Auteursrecht

Op alle gebruikte documentatie van De Organizer Helpt geldt het auteursrecht van A.A. van der Sluiszen te Utrecht. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

 

 

10. Betaling

10.1. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2. Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekening NL89 INGB 0663 6301 26, ten name van A.A. van der Sluiszen te Utrecht.

10.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn of haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien De Organizer Helpt echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

 

 

11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op www.de-organizer.nl. Van toepassing is steeds de laatste versie op deze website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever middels schriftelijke akkoordbevinding van de offerte of aanbieding.

 

 

De Organizer Helpt, februari 2021